- Zrieknutie sa zodpovednosti - Nolte Mezzanine
+31 (0)229 - 304040
Požiadať o cenovú ponuku

Zrieknutie sa zodpovednosti

Podmienky tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti sa vzťahujú na túto webovú stránku www.noltemezzanine.com.

Návštevou tejto webovej lokality a/alebo používaním informácií poskytovaných na tejto webovej lokalite alebo jej prostredníctvom súhlasíte s platnosťou tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami konkrétnych produktov a služieb objednaných prostredníctvom tejto webovej stránky a týmto vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti majú prednosť podmienky týchto produktov a služieb.

Používanie webovej stránky Nolte
Informácie na tejto webovej stránke sú určené výlučne na všeobecné informačné účely. Z informácií na tejto webovej stránke nemožno odvodzovať žiadne práva. Hoci spoločnosť Nolte venuje veľkú pozornosť zostavovaniu a udržiavaniu tejto webovej stránky a využíva pritom zdroje, ktoré sú považované za spoľahlivé, spoločnosť Nolte Mezzanine nemôže zaručiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytovaných informácií. Spoločnosť Nolte Mezzanine tiež nezaručuje, že webová lokalita bude fungovať bez chýb a prerušení. Spoločnosť Nolte Mezzanine výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti so správnosťou, úplnosťou a aktuálnosťou poskytovaných informácií a (nerušeným) používaním tejto webovej stránky.

Informácie od tretích strán, produktov a služieb
Ak spoločnosť Nolte Mezzanine zobrazuje odkazy na webové stránky tretích strán, neznamená to, že produkty alebo služby ponúkané na týchto webových stránkach alebo ich prostredníctvom spoločnosť Nolte Mezzanine odporúča. Spoločnosť Nolte Mezzanine preto nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, používanie alebo dostupnosť webových stránok, na ktoré sa odkazuje alebo ktoré odkazujú na túto webovú stránku. Používanie takýchto odkazov je na vaše vlastné riziko. Informácie na takýchto webových stránkach neboli posúdené obchodnou komorou z hľadiska presnosti, opodstatnenosti, aktuálnosti alebo úplnosti. Žiadosti o umiestnenie odkazov na webové stránky tretích strán na www.noltemezzanine.com podliehajú viacerým kritériám.

Zmeny a doplnenia
Spoločnosť Nolte Mezzanine si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť informácie ponúkané na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom nej, vrátane textu tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, a to bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia. Odporúčame pravidelne kontrolovať, či sa informácie ponúkané na tejto webovej lokalite alebo jej prostredníctvom vrátane textu tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti zmenili.

Používanie informácií
Spoločnosť Nolte Mezzanine si ponecháva všetky práva duševného vlastníctva a iné práva týkajúce sa všetkých informácií ponúkaných na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom nej (vrátane všetkých textov, grafických materiálov a log). Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nolte Mezzanine alebo zákonného súhlasu vlastníka nie je dovolené informácie na tejto webovej lokalite kopírovať, preberať alebo akýmkoľvek spôsobom zverejňovať, šíriť alebo reprodukovať. Informácie na tejto webovej lokalite si však môžete vytlačiť a/alebo stiahnuť pre vlastnú potrebu.

Uplatniteľné právo
Na túto webovú lokalitu a vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje holandské právo. Všetky spory vyplývajúce z tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti alebo v súvislosti s ním sa budú riešiť výlučne na príslušnom súde v Holandsku.

Zodpovedné zverejňovanie
Nečakane sa môže stať, že sa v niektorom z našich systémov objaví slabé miesto. Ak objavíte slabé miesto, žiadame vás, aby ste to čo najskôr nahlásili, aby sme mohli prijať potrebné opatrenia.

Žiadame vás, aby ste:

Nahlásiť nám zraniteľnosť čo najskôr po jej zistení.
Svoje zistenia pošlite na adresu info@noltemezzanine.com
Poskytnite dostatočné informácie na reprodukciu problému, aby sme ho mohli čo najskôr odstrániť. Zvyčajne postačuje IP adresa alebo URL dotknutého systému a opis zraniteľnosti, ale v prípade zložitejších zraniteľností sa môže vyžadovať viac informácií.
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje, aby sme vás mohli kontaktovať a spoločne pracovať na bezpečnom výsledku. Zanechajte aspoň e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.
nezdieľať informácie o bezpečnostnom probléme s ostatnými, kým sa nevyrieši.
zodpovedne pristupovať k poznatkom o bezpečnostnom probléme tým, že nepodniknete žiadne kroky nad rámec toho, čo je nevyhnutné na preukázanie bezpečnostného problému
Uvedomte si, že na všetky informácie zo systémov obchodnej komory sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti a že ďalšie zverejnenie týchto informácií sa trestá podľa zákona.
V každom prípade sa im vyhnite:

Umiestnenie škodlivého softvéru
Kopírovanie, zmena alebo vymazanie údajov alebo konfigurácií zo systému (alternatívou je vytvorenie zoznamu adresárov alebo snímky obrazovky).
Vykonanie zmien v systéme
opakovaný prístup do systému alebo zdieľanie prístupu s inými osobami
Používanie tzv. "bruteforce" na získanie prístupu do systémov
používanie útokov na odmietnutie služby alebo sociálneho inžinierstva.
Od nás môžete očakávať:

Ak vaša správa spĺňa vyššie uvedené podmienky, nebudeme s ňou spájať žiadne právne dôsledky. S vašou správou budeme zaobchádzať ako s prísne dôvernou a nebudeme poskytovať osobné údaje tretím stranám bez vášho súhlasu, pokiaľ to nebude vyžadovať zákon alebo súdny príkaz.
Na vašu správu odpovieme do 5 pracovných dní a uvedieme naše posúdenie správy a očakávaný dátum riešenia.
Budeme vás informovať o pokroku. Bezpečnostný problém v systéme, ktorý ste identifikovali, vyriešime v primeranej lehote. Po vzájomnej konzultácii určíme, kedy a ako to bude zverejnené.
Ak si to želáte, môžeme pri vzájomnej konzultácii uviesť vaše meno ako objaviteľa nahlásenej zraniteľnosti.
Ako poďakovanie za vašu pomoc ponúkame hravú odmenu za každé nahlásenie zatiaľ neznámeho a závažného bezpečnostného problému. Odmena nikdy nebude mať peňažnú formu.

De Goorn, 25. mája 2018